Svietime na ceste k inému vzdelávaniu

Inšpirujeme Slovákov doma aj v zahraničí, ako vytvoriť z vlastného DOMOVA bezpečné a podnetné miesto na individuálne vzdelávanie. 

Prostredníctvom online výučby podporujeme vedomostný rast detí a s radosťou prepájame rodičov, učiteľov i školy.

 

Svietime na ceste k inému vzdelávaniu

Inšpirujeme Slovákov doma aj v zahraničí, ako vytvoriť z vlastného DOMOVA bezpečné a podnetné miesto na individuálne vzdelávanie. 

Prostredníctvom online výučby podporujeme vedomostný rast detí a s radosťou prepájame rodičov, učiteľov i školy.

 

Svietime na ceste k inému vzdelávaniu

Inšpirujeme Slovákov doma aj v zahraničí, ako vytvoriť z vlastného DOMOVA bezpečné a podnetné miesto na individuálne
vzdelávanie. 

Prostredníctvom online výučby podporujeme vedomostný rast detí a s radosťou prepájame rodičov, učiteľov i školy.

 

Aktuálne

Domškoláci, od septembra sa môžete tešiť  online aj prezenčne na TOTO.

NOVINKA – Retro škola  – Ďeň otvorených dverí Žilina.

NOVINKA – Retro škola  – Ďeň otvorených dverí Bratislava.

Podrobnosti o cenách. Viac info TU.

Prihláška na šk. rok 2023/2024.

My sme

Koordinátori

Organizátori

slobodnedeti.sk_garanti_domaceho_vzdelavania

Garanti

Tvorcovia

Čo získate?

Rodičia

Žiaci

Učitelia

Školy a domškoly

Galéria

Časté otázky

Domškoláctvo

Domškoláctvo, resp. individuálne vzdelávanie v domácom prostredí, je predovšetkým špecifický životný štýl. Rodina s deťmi vzdelávajúcimi sa doma získava väčšiu slobodu a časovú flexibilitu. Svoj rodinný rytmus si prispôsobuje vlastným potrebám. Pohodlne pracovne či súkromne cestuje, športuje a užíva si spoločné chvíle bez žiadosti o uvoľnenie zo školského vyučovania. Takto spoločne prežitý čas je obohacujúci pre deti aj pre rodičov. Rodič si zároveň musí byť vedomý, že plne zodpovedá za vzdelávanie svojho dieťaťa. Môže si však zvoliť spôsob vyučovania podľa svojich vlastných možností a preferencií.

Ak sa vám pozdáva myšlienka domáceho vzdelávania a rozhodnete sa, že to je tá správna cesta, začnite hľadať možnosti. Tých je viac: 

  • nájdete si prezenčnú vzdelávaciu skupinu vo svojom okolí, ktorá pomôže s vybavením potrebných dokumentov a zastreší výučbu
  • zúčastníte sa webinára, ktorý organizuje projekt Slobodné deti a dozviete sa viac
  • priamo oslovíte Slobodné deti, že máte záujem stať sa súčasťou komunity

Práve to je veľmi dôležitá otázka a potrebujete si ju zodpovedať vopred. Existujú rôzne možnosti. Je nevyhnutné, aby sa deti na domácom vzdelávaní okrem študovania aj združovali, učili vo vzťahovej interakcii a cítili, že niekam patria.

Ideálne je, keď sa deti po vyučovaní napríklad stretávajú s kamarátmi,  bývalými spolužiakmi či navštevujú rôzne záujmové krúžky. Ak si vo svojom okolí nájdete rodiny s podobnou filozofiou, môžete časom vytvoriť aj vlastnú prezenčnú vzdelávaciu skupinu.

Projekt Slobodné deti ponúka tiež príležitosti na pravidelné každomesačné stretávania v rámci školy v prírode, spoločných výletov, exkurzií. Žiaci sa zoznámia, navzájom sa obohatia vedomosťami a skúsenosťami a ostanú v kontakte s novými spolužiakmi aj počas nasledujúcich ďalších mesiacov.

Ministerstvo školstva povolilo minulý školský rok individuálne vzdelávanie aj pre žiakov druhého stupňa ZŠ a jednotlivé kmeňové školy si pripravili vlastný systém, na základe ktorého žiakov ohodnotia. Priebeh a podmienky komisionálnych skúšok sa z tohto dôvodu nedajú vo všeobecnosti špecifikovať.

Rodičom, ktorí budú mať záujem o vytvorenie takejto samostatnej vzdelávacej skupiny, vieme sprostredkovať kontakty, vzájomne ich prepojiť, podať potrebné informácie týkajúce sa aktuálnej legislatívy. A čo je najdôležitejšie, novovytvorenej skupine dokážeme poskytnúť online podporu vyučovania za veľmi výhodnú cenu podľa záujmu a počtu detí.

Výučba v rámci vzdelávacej skupiny

Ako rodičom nám veľmi záleží, aby boli naše ratolesti  šťastné, aby mali kvalitné vzdelanie a možnosti na rozvoj svojich talentov. Sprevádzali sme ich pri ich prvých krokoch a prvých slovách, ale naše vlastné vedomosti častokrát nestačia na to, aby sme boli aj ich kvalifikovanými a trpezlivými učiteľmi. 

S tým všetkým by sme vám chceli pomôcť. Vyhľadávame pre naše deti vzdelaných, múdrych a tvorivých učiteľov, ktorých žiaci prijmú a stanú sa pre nich príkladným sprievodcom pri učení.

Okrem online výučby motivujeme deti prostredníctvom rôznych výziev aj k domácim prácam a samostatnosti, čo môže dokonca obohatiť fungovanie celej  vašej rodiny.

Deti na domácom vzdelávaní chceme pozvať k inému prístupu učenia sa. Výklad učiva prebieha síce online, no našim učiteľom záleží na individualite každého žiaka a preto podporujú objavovanie ich silných stránok.

Každý človek je unikátny a nie je naším cieľom, aby boli všetci univerzálne dobrí vo všetkom. Keď sa stanete súčasťou našej vzdelávacej skupiny, zmapujeme koníčky konkrétneho žiaka a budeme ho motivovať k ich prehlbovaniu. Zároveň pomôžeme pri tvorbe kvalitných projektov.

V našej veľkej a družnej komunite nás čakajú spoločné výzvy, motivácie, ale aj krásne prežitý čas. Vidieť sa budeme online aj offline na športových dňoch, školách v prírode, na exkurziách … 

Spoločnými silami a vzájomnou spoluprácou nájdeme radosť z učenia a nadobúdania nových zručností namiesto prežívania strachu z toho, že niečo žiak nevie alebo neovláda.

Naším cieľom je úspešné absolvovanie komisionálnych skúšok žiakov, a preto vyučujeme potrebné predmety podľa aktuálnych učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu SR. Prihliadame pri tom na požiadavky jednotlivých kmeňových škôl, ich zadania tematických okruhov a vytvárame vlastné projekty  s prvkami CLIL a ITV, t. j. niektoré podobné témy z rôznych predmetov zlučujeme do jedného celku, ktorý sa vypracuje zároveň aj v cudzom jazyku.

Učivo prvého stupňa zvláda rodič väčšinou vysvetliť doma aj sám. Na základe našich skúseností sme ale zistili, že jedna hodina online denne s našou sympatickou pani učiteľkou vie byť veľkým prínosom. Iná osoba pôsobiaca na vzdelávanie koordinuje, radí a zároveň aj príjemne obohatí celý vyučovací proces. A rodič môže ostať v prvom rade rodičom …

So žiakmi druhého stupňa je výučba z dôvodu rozsahu učiva o niečo zložitejšia. Preto sa na túto kategóriu sústreďujeme oveľa viac. Myslíme si, že nie je v možnostiach, v ľudských ani časových silách každého rodiča vysvetliť svojmu dieťaťu látku zo všetkých predmetov. Žiak má síce nárok na všetky učebnice zo svojej kmeňovej základnej školy a pracovné zošity je možné individuálne objednať, ale práca s nimi si vyžaduje správnu metodiku. 

Mať k dispozícií všetky dostupné materiály teda jednoducho nestačí. Pokiaľ nie je žiak vyslovene samovzdelávací typ a rodič nemá dostatočný čas, vedomosti a častokrát ani schopnosť prejsť z roly rodiča do roly pedagóga, výučba prostredníctvom našej koordinovanej asistencie celý proces veľmi uľahčí.

Žiak, ktorý je na domácom vzdelávaní, dostane všetky potrebné učebnice zo svojej kmeňovej školy, na ktorú je zapísaný a kde mu povolili individuálne vzdelávanie. K týmto učebniciam schváleným Ministerstvom školstva si zabezpečí pracovné zošity, ktoré budú na komisionálnych skúškach podkladom, že sa žiak priebežne pripravoval. 

Naši pedagógovia budú následne na online hodinách učivo vysvetľovať a pomáhať pri vypracovaní spomínaných pracovných zošitov, zadávať a kontrolovať projekty z jednotlivých predmetov. 

Zodpovednosť za to, či dieťa venuje učeniu a projektom dostatok času, je však na samotnom rodičovi. Je dôležité nastaviť si nové fungovanie, režim, priestor na učenie, ale v rámci komunity sa v tom budeme spoločne podporovať a vzájomne inšpirovať.

Sú to pedagógovia s praxou, nadšením pre niečo nové a vnútornou motiváciou byť pre dieťa nielen učiteľom, ale aj vzorom a inšpirátorom.

Rozvrh hodín sa bude vytvárať na základe počtu prihlásených detí. Dozviete sa ho v septembri spolu s celoročným kalendárom našich spoločných stretnutí.

Platba za výučbu sa uhrádza 5 dní pred príslušným mesiacom, v ktorom máte našu online podporu. Pokiaľ by ste nemali záujem o našu ďalšiu výučbu, písomne nám to oznámite a poplatok na ďalší mesiac už neuhradíte.

Na výchovné predmety majú kmeňové školy taktiež svoje osnovy a tie budú aplikované do spoločných projektov v rámci iných povinných predmetov.

Každý žiak dostane odkaz, ktorý je stály, a bude naň vedieť prejsť bez ohľadu na to, akú aplikáciu má nainštalovanú. Doteraz prebiehala online výučba v malých skupinách, aby bola čo najefektívnejšia, a v tomto modeli plánujeme pokračovať aj naďalej. Podľa počtu prihlásených detí na budúci školský rok budeme vedieť presnejšie určiť rozdelenie žiakov. Tým, že sa v skupine nachádza viacero detí, vedia byť tieto hodiny o to zaujímavejšie, zábavnejšie a v konečnom dôsledku aj cenovo dostupnejšie. Viac pripojených účastníkov je prínosom najmä v prípade konverzácií v cudzích jazykoch.

Všetko záleží od toho, ktorú z ponúkaných možností online výučby si vyberiete.  Programy S, M, L alebo XL sú zoradené od online pripojenia bez následnej kontroly až po zadávanie úloh a pravidelné hodnotenie v príslušnej aplikácii.

Našim pedagógom chceme umožniť, aby svoje schopnosti ponúkli čo najširšiemu počtu detí. Okrem online výučby povinných predmetov plánujeme rôzne kurzy, webináre, projektové popoludnia. Navyše, naše projekty pozostávajúce z integrácie obdobných tém viacerých predmetov môžu slúžiť ako dobrovoľné práce hneď na niekoľkých hodinách osobitne. Ostáva na učiteľovi, či tento projekt vypracovaný nad rámec vyučovacej hodiny oznámkuje, no z vlastných učiteľských skúseností vieme, že každá iniciatíva by mala byť patrične ocenená.

Komunikácia s inými inštitúciami

Veľmi dobre … Sme v pravidelnom kontakte s riaditeľmi všetkých kmeňových škôl a konzultujeme s nimi potreby, všeobecné aj aktuálne témy. Tie následne pretlmočíme na našich pravidelných rodičovských združeniach. Prípadne opačne, problematiku rodičov sa snažíme predostrieť vedeniu škôl a hľadať nejaké spoločné východiská.

Predpokladáme, že počas školského roka vznikne viacero skupín po celom Slovensku, ktoré sa budú vzdelávať v určitom vymedzenom priestore spolu s inými spolužiakmi a sprievodcami. Každá z nich môže v niečom vynikať alebo môže mať aj nedostatočne učiteľmi pokrytý konkrétny predmet. Tu vieme jednotlivým domškolám ponúknuť individuálnu online podporu a vzájomnú spoluprácu. Takéto vzdelávacie skupiny si môžu medzi sebou vymieňať vedomosti, skúsenosti, vypracovávať projekty, organizovať spoločné výlety, navzájom sa navštevovať alebo stretávať v rámci našich organizovaných škôl v prírode a táborov.

Opäť ponúkame rôzne možnosti podľa programu, ktorý si zvolíte. Napríklad v programe L sme vám k dispozícii telefonicky a e-mailom v prípade akejkoľvek otázky týkajúcej sa nášho vzdelávania. V programe XL ponúkame okrem pravidelných webinárov aj online rodičovské stretnutia so zodpovedaním všetkých tém, ktoré je potrebné prekonzultovať s učiteľmi, medzi rodičmi alebo koordinátormi vyučovania.

Cenník

Našu online výučbu realizujeme v 4 možných programoch a to už od základnej sumy 129 eur/mesiac. Zahŕňa všetky predmety potrebné na úspešné absolvovanie komisionálnych skúšok na kmeňových základných školách.

Okrem programov online výučby poskytujeme ďalšie služby:

 

Bližšie informácie sa dozviete v našej konkrétnej ponuke po vyplnení a odoslaní kontaktného formulára. 

Referencie

Kontakt

Mgr. Barbora Kompánková

Veľmi nás teší váš záujem. Vzhľadom na zvýšený počet telefonátov vás
prosíme o písomné vyplnenie formulára. Následne vás budeme kontaktovať.

Fakturačné údaje:

Slobodné deti, s. r. o.

Námestie SNP 18

015 01 Rajec

IČO: 54 840 902

IBAN: SK15 0900 0000 0051 9419 2399